Terms & conditions

If you have any questions feel free to contact us!

OUR TERMS & CONDITIONS ARE WRITTEN IN DUTCH AND ARE REVISED IN 2016

Algemene Voorwaarden van Organic Earth

1. Definities

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden als volgt gedefinieerd:

1.1    Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Organic Earth.

1.2   Organic Earth: Organic Earth, gebruiker van deze Algemene  Voorwaarden, is een onderdeel van Webshopbeheer Compas (KvK 55529399 / BTW-nr: NL001809759B94). Beiden zijn gevestigd en kantoorhoudende aan de Brusselsestraat 83, 6211 PC Maastricht.

1.3  Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Organic Earth gesloten Overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Organic Earth in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

1.4   Voorwaarden: De Algemene  Voorwaarden van Organic Earth.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

2.1    Aanvullende en/of afwijkende Voorwaarden van de Koper -waaronder inkoopvoorwaarden- maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Organic Earth niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2     Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Organic Earth tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

3. Totstandkoming Overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van Organic Earth zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.1   Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Organic Earth en de aanvaarding door Organic Earth van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

3.2   Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Organic Earth, indien Organic Earth niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

3.3   Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, t.w. per brief, fax of e-mail.

4. Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Organic Earth ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

4.1    In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Organic Earth ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

4.2   Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Organic Earth geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

4.3   De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

4.4   Koper kan in geval van overmacht van Organic Earth geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Organic Earth.

5. Aansprakelijkheid

Organic Earth  is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Organic Earth geleverde zaken.

5.1    Organic Earth is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Organic Earth.

5.2  De aansprakelijkheid van Organic Earth ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

5.3    Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Organic Earth een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

6. Betaling

Organic Earth brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening.

6.1    De Koper en Organic Earth kunnen overeenkomen tot contante betaling.

6.2    De betaling dient te geschieden op een door Organic Earth aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota.

6.3    Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

6.4    Organic Earth houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper.

6.5    Organic Earth zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Organic Earth te worden ingediend.

6.6    Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Organic Earth.

6.7    Organic Earth heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

6.8    Zonder uitdrukkelijke toestemming van Organic Earth is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Organic Earth te verrekenen met enige vordering van de Koper op Organic Earth, uit welke hoofde dan ook.

6.9   Bij niet of niet-tijdige betaling is Organic Earth vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 5 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Organic Earth gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 20 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Organic Earth te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Organic Earth om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

6.10   Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Organic Earth, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Organic Earth gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Organic Earth is nagekomen.

6.11   Onverminderd het in artikel 6.10 bepaalde, is Organic Earth bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Organic Earth om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

7. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Organic Earth uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Organic Earth zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

8. Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Organic Earth zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

8.1    De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

8.2   Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Organic Earth niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade (veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

8.3   Organic Earth is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

8.4    De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Organic Earth. Organic Earth verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

9. Levering

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging.

9.1    Organic Earth streeft naar een leveringstermijn van maximaal 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Europa.

9.2   Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Organic Earth zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Organic Earth.

9.3   Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

9.4  Organic Earth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

9.5  Ten aanzien van de levering van haar producten, gaat Organic Earth uit van het Nederlands rechtssysteem. Aangezien de wettelijke regelingen omtrent  producten per land verschillen kan Organic Earth niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of andere tekortkoming in de levering ten gevolge van de bestaande verschillen in nationale regelgeving aangaande producten.

10. Klachtrecht en Retourzendingen

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering Organic Earth onverwijld en gemotiveerd in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.

10.1    Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Organic Earth ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Organic Earth.

10.2    Indien de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Organic Earth. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Organic Earth.

10.3    De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

10.4    Organic Earth zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Organic Earth. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Organic Earth de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

11 Risico’s

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Organic Earth tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

11.1    De Koper dient Organic Earth onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Organic Earth dreigen te worden geschaad.

11.2    Zolang het eigendom van de zaken bij Organic Earth berust, is Organic Earth gerechtigd de zaken bij de Koper op te vorderen.

11.3    De kosten die voortkomen uit artikel 11.2 zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Organic Earth toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

12. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.1  Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan bevoegde rechters.

12.2   Organic Earth is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot de producten. Organic Earth wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

12.3   Van Organic Earth kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande door haar aangeboden producten.

12.4   Organic Earth heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Organic Earth hebben toegang tot deze gegevens.

12.5    De Koper kan de bij Organic Earth de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

12.6    Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor www.organicearth.eu

1. Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Organic Earth en de Koper.

1.1    Organic Earth heeft te alle tijden het recht de leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.2   Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke Koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Prijzen en aanbiedingen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

2.1    Organic Earth is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2    Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3. Betalingsmethoden

3.1    Overboeking vooraf per giro of bank (uw bestelling wordt verstuurd zodra uw overboeking bij ons geregistreerd staat).

3.2    Wanneer de bestelling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt er éénmalig een herinnering toegestuurd. Mocht er dan binnen 3 dagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden dan wordt de bestelling geannuleerd.

4. Verzendkosten

4.1    De verzendkosten voor verzending binnen Nederland bedragen de kosten die de vervoerder per bestelling in rekening brengt, ongeacht het aantal artikelen. Voor verzending naar het buitenland binnen Europa bedragen de kosten die de vervoerder per bestelling in rekening brengt, ongeacht het aantal artikelen. Voor verzending naar het buitenland buiten Europa hanteren wij de actuele verzendkosten van de vervoerder.

4.2    Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor het terugsturen van de artikelen voor rekening van de Koper.

4.3    Bestellingen worden verstuurd via DHL of PostNL of via PostBE voor de rest van Europa.

5. Levering

Na plaatsen van uw bestelling ontvangt u per mail automatisch een bevestiging van uw bestelling. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendkosten en verdere betalingsgegevens. Mocht u na bestelling geen bevestiging ontvangen gelieve dan contact op te nemen met Organic Earth.

5.1    Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien de bestelde artikelen niet meer voorradig zijn, neemt Organic Earth per mail contact met u op.

5.2    Organic Earth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade ontstaan tijdens het transport. Organic Earth verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van de artikelen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

5.3    Organic Earth verstuurt de bestellingen tijdens werkdagen binnen 72 uur na ontvangst van betaling. Indien de betaling tijdens de sluitingsperiode van Organic Earth plaatsvindt gelden de  72 uur vanaf de eerste werkdag van Organic Earth.

5.4    Indien de levering vertraging oploopt zal de Koper daarvan bericht ontvangen. De Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling per mail te annuleren.

5.5    Organic Earth is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de Koper foutief opgegeven woonadres. Zolang Organic Earth geen verhuisbericht ontvangt, wordt de Koper geacht te wonen op het adres dat bij Organic Earth bekend is en blijft de Koper verantwoordelijk voor de bestelde artikelen die eventueel op het oude adres zijn afgeleverd.

6. Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren zonder opgaaf van reden.

6.1    Annulering dient binnen 24 uur plaats te vinden nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd.

6.2    U dient de annulering per e-mail door te geven.

7. Ruilen en retourneren

Wanneer een artikel waarneembaar  niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren zonder opgaaf van reden. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

7.1    De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de Koper.

7.2    U dient Organic Earth na ontvangst van de bestelling binnen 2 dagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. Na retourmelding ontvangt u van Organic Earth per mail een retour bon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen.

7.3   Na ontvangst van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te retourneren (voorzien van retour/ruilbon). Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

7.4    De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongebruikt en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. De retour bon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

7.5   Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.

7.6  Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

7.7    Artikelen waarop een korting van 50% of meer van toepassing is, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.

7.8    De Koper blijft tot ontvangst van de goederen bij Organic Earth verantwoordelijk voor deze goederen.

7.9    Speciaal voor U bestelde artikelen en hogedruk natriumlampen worden nooit retour genomen.

7.10   Acceptatie van retourgoederen gebeurt alleen na goedkeuring door ons personeel.

8. Garantie

Organic Earth doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling bent u verplicht de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken per omgaande per mail aan Organic Earth te melden.

8.1     Voor beschadigingen en slijtage is Organic Earth niet aansprakelijk.

8.2  De garantie vervalt wanneer er zonder overleg getracht is zelf een gebrek  te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing/gebruiksinstructie niet is opgevolgd, het gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik/verwijtbaar handelen door de Koper, dan wel door onoordeelkundig gebruik van de Koper.

9. Aansprakelijkheid

Organic Earth is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan Koper’s gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

9.1  Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan  is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling.

9.2    Organic Earth is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van haar website en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

10. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Organic Earth. Organic Earth verstrekt absoluut geen gegevens aan derden tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal van de website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare