Opening Hours: Monday - Saturday: 10.00-18.00
My Cart
0.00
My Cart
0.00

Hoe ontkiem je zaden in water?

Er zijn verschillende manieren om zaden te ontkiemen: je kunt ze ontkiemen in een glas water, tussen keukenrol of watten of rechtstreeks vanuit de grond. Onze voorkeur gaat naar ontkiemen in water.

De procedure is heel simpel:

1. Leg de zaden in een glas gevuld met water

Belangrijk is dat je de temperatuur van het water tussen de 18 en 24°C houdt. Als het water te koud is, ontkiemen de zaden minder snel en heb je kans dat ze gaan rotten. Als het water te warm is kunnen bacteriën sneller om zich heen grijpen en algen ontstaan. Ook niet goed. Rond de 20°C (met een marge tussen de 18 en 24°C) zit je altijd safe!

Je moet het glas wel donker zetten, in een keukenkast bijvoorbeeld.

2. Wacht tot ze gaan ontkiemen!

In de regel zullen ze tussen de 3 – 5 dagen ontkiemen. Sommigen iets eerder of later, omdat de natuur hier namelijk zelf bepaald. Tussen de 1 en 6 dagen zal je altijd resultaat zien.

Als een zaadje ontkiemt gaat het open en zie je een klein witte puntje verschijnen. Dit is het begin van de wortel.

3. Wanneer uit het water en in de grond?

Bij deze methode is het belangrijk dat je de zaadjes iedere dag checkt.  Cannabis is geen waterplant en moet na het ontkiemen zo snel mogelijk in de grond gezet worden. Dus handig als het in het keukenkastje staat. Kom je het iedere dag vanzelf tegen!

Wacht tot het worteltje 2 – 3 mm is en haal het zaadje heel voorzichtig uit het water  en plaats het in je stek-  of zaaiaarde. Een theelepel is hierbij een handig hulpmiddel.

Zaaiaarde is speciaal voor stekken, voorzien van extra sporen en mineralen, en verkrijgbaar bij iedere growshop.

4. Hoe plaats ik ze in de grond?

Plaats de zaadjes net onder de oppervlakte, max. 3 mm, en dek ze dan voorzichtig met wat aarde toe.

Het beste is als het witte kiempje naar onder wijst. Na het ontkiemen groeit het worteltje omlaag en het stengeltje -met de eerste lobblaadjes- omhoog. Ook als je per ongeluk je zaadje verkeerd om zou leggen, zal de wortel toch omlaag groeien en de stengel omhoog.  De stengel moet dan wel een grotere omweg maken om de bocht om te komen, maar dit is verder geen probleem.

Het gekke is dat cannabis, net zoals alle planten, tégen de richting van de zwaartekracht in groeien en hun wortels met de richting van de zwaartekracht mee.  Na het ontkiemen groeien blaadjes dus naar boven om het licht te vinden voor hun fotosynthese en de wortels dieper de grond in waar ze water en voedingsstoffen zoeken.

5. Welke voeding geef ik ze nadat ik ze gepot hebt?

Even niets! En vooral niet teveel water. De eerste blaadjes kun je het beste even bevochtigen met een plantenspuit. Vergeet niet, ze hebben een aantal dagen in het water gelegen en hebben zich lekker kunnen volzuigen. En er zit genoeg voeding in de zaaigrond die je gekocht hebt.

Wel moet je rekening houden met een te vochtige omgeving  en de temperatuur. Ideaal is een luchtvochtigheid van rond de 75% en een temperatuur van 24°C.

6. Heb ik hulpmiddelen nodig?

Laat je ontkiemde zaadje groeien in een klein potje. Omdat zaailingen zich beter ontwikkelen in een vochtig klimaat is het verstandig gebruik te maken van een propagator.

Een propagator is een klein handzaam kweekkasje, waarmee je in een handomdraai kunt zorgen voor de juiste lichtinval en extra controle krijgt over de luchtvochtigheid en de temperatuur. Zo’n kweekkasje is overigens geschikt voor meerdere ontkiemde zaadjes of stekjes tegelijk.

7. Mannelijk of vrouwelijk?

Vrouwelijke cannabis planten produceren THC. De mannelijke planten kunnen de vrouwelijke planten bevruchten waardoor ze minder bloeien en ook minder THC aanmaken. Het is dus van belang om de mannelijke planten te verwijderen voordat ze de vrouwelijke planten bevruchten.

Als je gefeminiseerde zaden koopt heb je hier nauwelijks last van. Bij de reguliere zaden heb je de kans op een aantal mannelijke planten. Deze moet je dus verwijderen. Lees hierboven!

Een ‘vrouwelijke plant’ is gemakkelijk te herkennen. Tijdens de bloeifase (12 uur licht per dag) zie je na een dag of tien de eerste bloeiverschijnselen. Op dat moment zie je in iedere aftakking bolletjes haarzakjes met haartjes tevoorschijn komen. Bij ‘mannetjes’ verschijnen hier bolletjes.

There are different ways to germinate seeds: in  glass of water, between paper towels or cotton or directly from the ground. We prefer to germinate in water.

The procedure is very simple:

1. Put the seeds in a glass filled with water

Important is that the water temperature is between 18 and 24 °C. If the water is too cold, the seeds germinate less quickly and may will rot. If the water is too warm, bacteria can spread quickly and develop algae. Not good also. Around 20 °C (with a margin between 18 and 24 °C) is always safe!

You must put the glass in the dark. In a cupboard for instance!

2. Wait for them to germinate!

As a rule, they germinate  between 3 – 5 days.  Some slightly earlier, some later. Because nature has a part of herself in this progress. Between 1 and 6 days you always will see some result.

Once a seed germinates, it opens and you see a small white dot appear. This is the beginning of the first root.

3. When from water to soil?

With this method it is important that you check your seeds every day. Cannabis is not a water plant and must be put in soil as soon as possible after germination. So useful when it is in the cupboard. That reminds you every day!

Wait until ‘till the germ is 2 to 3 mm and remove the seed very carefully from the water and place it in your cuttings or seedmix. Use preferably a teaspoon.

Seedmix is developed for cuttings, provided with extra spores and minerals, and available at every growshop.

4. How to put them in the ground?

Put the seeds just below the surface, up to 3 mm max, and cover them carefully with some soil.

It is best if the white germ looks downwards . After germination the root grows downwards and the stem with the first small leaves up. Even if you accidentally put your seed wrong, the roots will grow down and the stem upward. In this scenario the stem must make a greater detour, but this is not a problem.

The funny thing about cannabis is, like all plants, the leaves grow against gravity and their roots along gravity. The leaves grow upwards to find light for their photosynthesis and their roots deeper into the soil to find water and nutrient.

5. What nutrient I give them after I’ve potted?

Just nothing for the moment! And especially not too much water. It is best to moisten the first leaves with a spray bottle. Remember, they had a number of days in the water and had a good soak. And there is enough food around in the seedmix you bought.

However, you must the environment on humidity and temperature. Ideal is a humidity around 75% and a temperature of 24 °C.

6. Do I need tools?

Grow your germinated seed in a small pot. But, as seedlings develop better in a humid climate, it is wise to use a propagator.

A propagator is a small handy greenhouse, which you can use to provide the right light and gives you extra control over the humidity and temperature. In no time.

A propagator can handle more germinated seeds or cuttings at the same time.

7. Male or female?

Female cannabis plants produce THC . In addition, the male plants fertilize the female flower in such way that they bloom less and produce less THC. It is therefore important to remove the male plants before they fertilize the female plants.

If you buy feminized seeds you don’t have to bother about  it. At the regular seeds you have the chance of a number of male plants. These you have to remove. Read above!

A ‘female plant’ is easy to identify. During the bloom period (12 hours light per day), after the first 10 days , the first bloom phenomena will show up. From that moment you can see hair follicles with little hairs emerge in every tapping. In ‘males’ only balls appear.

Es gibt mehrere Wege Samen zum Keimen zu bringen: Sie können entweder in einem Glas Wasser zwischen Küchenpapier oder Watte keimen oder direkt im Boden. Wir bevorzugen es im Wasser zu keimen.

Die Prozedur ist sehr einfach:

1. Legen Sie die Samen in ein mit Wasser gefülltes Glas

Wichtig ist dabei die Wassertemperatur zwischen 18 und 24 ° C zu halten. Wenn das Wasser zu kalt ist, keimen die Samen langsamer und kann dadurch verrotten. Wenn das Wasser zu warm ist, können sich Bakterien rasch verbreiten und es kommt zu Algenbildung. Das ist nicht gut! Rund 20 °C (mit einem Toleranzbereich zwischen 18 und 24 °C) ist immer sicher!

Sie sollten das Glas am besten lichtgeschützt platzieren, zum Beispiel in einem Küchenschrank.

2. Warten Sie bis sie keimen!

In der Regel keimen sie innerhalb von 3 – 5 Tagen, einige etwas früher oder später, so wie es die Natur vorgesehen hat. Zwischen 1 und 6 Tagen sehen Sie immer ein Ergebnis. Wenn ein Samen keimt, öffnet er sich und man kann einen kleinen weißen Punkt erkennen. Dieser ist der Anfang der Wurzel.

3. Wann aus dem Wasser und ab in den Boden?

Bei dieser Methode ist es wichtig, dass Sie Ihre Samen jeden Tag überprüfen. Cannabis ist keine Wasserpflanze und muss nach der Keimung so schnell wie möglich in den Boden gebracht werden. Echt bequem, wenn es schön im Küchenschrank steht, dann werden Sie jeden Tag daran erinnert.

Warten Sie bis die Keime 2 bis 3 mm groß sind und entfernen Sie die Samen sehr vorsichtig aus dem Wasser und legen Sie sie in Stecklingserde oder Seedmix. Am besten einen Teelöffel dafür benutzen. Seedmix ist für Stecklinge konzipiert und enthält zusätzliche Spurenelemente und Mineralien. Erhältlich in jedem growshop.

4. Wie verteile ich sie in der Erde?

Legen Sie die Samen direkt unter der Oberfläche, bis zu 3 mm tief, und bedecken Sie sie vorsichtig mit etwas Erde.

Die beste Lösung ist, wenn der weiße Keim nach unten zeigt. Nach der Keimung wächst die Keimwurzel nach unten und der Stamm mit den ersten Blättern nach oben. Selbst wenn Sie versehentlich Ihre Samen falsch platziert haben sollten, wachsen die Wurzeln nach unten und der Stengel nach oben. Das ist zwar ein kleiner Umweg, das ist aber kein Problem.

Das Komische ist, dass Cannabis, wie alle Pflanzen, gegen die Richtung der Schwerkraft wächst, und die Wurzeln entlang der Richtung der Schwerkraft. Nach der Keimung wachsen die Blätter auf der Suche nach verfügbarem Licht nach oben, um den Prozess der Photosynthese zu realisieren. Die Wurzeln wachsen tiefer in den Boden, wo sie Wasser und Nährstoffe finden.

5. Welche Nahrung gebe ich nach dem Einpflanzen?

Einfach nichts! Und vor allem nicht zu viel Wasser. Die ersten Blätter brauchen Sie nur mit einer Sprühflasche zu befeuchten. Nicht Vergessen, sie haben ein paar Tage im Wasser gelegen und sind gut eingeweicht. Und es gibt genug Nahrung im Seedmix, den Sie gekauft haben.

Allerdings müssen Sie die Feuchtigkeit und die Temperatur berücksichtigen. Ideal ist eine Feuchtigkeit von etwa 75% und einer Temperatur von 24 °C.

6. Welche Hilfsmittel brauche ich?

Lassen Sie Ihre gekeimten Samen in einem kleinen Topf wachsen. Da sich Sämlinge besser in einem feuchten Klima entwickeln, ist es klug eine Keimbox (beheiztes Zimmergewächshaus)zu benutzen.

Ein Propagator ist ein kleines handliches Gewächshaus, mit dem Sie schnell die richtige Beleuchtung und zusätzliche Kontrolle über die Feuchtigkeit und Temperatur haben. Der Propagator eignet sich auch für mehrere gekeimte Samen oder Stecklinge zum gleichen Zeitpunkt.

7. Männlich oder weiblich?

Weibliche Cannabispflanzen produzieren THC. Die männlichen Pflanzen können die weiblichen befruchten, blühen nicht so stark und erzeugen weniger THC. Es ist daher wichtig, die männlichen Pflanzen zu entfernen, bevor sie die weiblichen Pflanzen befruchten.

Wenn Sie feminisierte Samen kaufen, haben Sie damit kaum Probleme. Bei den Regulieren besteht die Möglichkeit auf männliche Pflanzen. Diese entfernen! (Lesen Sie bitte vorheriges!)

Eine ‘weibliche Pflanze‘ ist leicht zu erkennen. Während der Blütephase (12 Stunden Licht pro Tag) lassen sich nach ungefähr 10 Tagen die ersten Blüten erkennen. In diesem Moment sehen Sie in jedem Zweig Knoten mit Haarwurzeln auftauchen. Bei ‘Männer’ erscheinen hier nur Kugeln.

Il existe plusieurs manières de faire germer des graines: dans un verre d’eau, entre des couches de cellulose, dans du coton humidifié ou directement dans la terre. Notre préférence va pour le verre d’eau.

La procédure est très simple:

1. Disposer les graines dans un verre rempli d’eau.

Il est important que la température de l’eau soit entre 18 et 24°C. Si l’eau est trop froide, les graines germent plus lentement et pourraient pourrir. À l’inverse, une eau trop chaude favorise la prolifération de bactéries et pourrait laisser se développer des algues, ce qui n’est pas non plus souhaitable. Une température aux alentours de 20°C (avec une marge entre 18 et 24°C) est donc un choix raisonnable et sûr.

Vous devez mettre le verre dans le noir, par exemple dans un placard!

2. Attendre qu’elles germent!

Comme repère, sachez qu’elles germinent entre 3 et 5 jours, certaines un peu plus tôt, d’autres un peu plus tard, car la nature fait bien les choses. Vous verrez donc toujours un résultat entre 1 et 6 jours.

Une fois germée, une graine s’ouvre pour laisser apparaître un petit point blanc. C’est là le début de la première racine.

3. Quand passer de l’eau à la terre?

Selon la méthode du verre d’eau, il est primordial de vérifier l’avancement des graines tous les jours. Le cannabis n’est pas une plante d’eau et doit donc être mise en terre dès que possible après la germination. Il est donc utile de la placer dans un placard qui vous rappelle d’y jeter un oeil chaque jour!

Attendez jusqu’à ce que le germe soit de 2 ou 3 mm pour retirer la graine de l’eau avec beaucoup de précautions pour la mettre dans votre pépinière. Nous conseillons pour ce faire d’utiliser une cuillère à café pour ne pas endommager la graine.

Le terreau est issu de tourbe ou d’autres débris végétaux et contient davantage de spores et de minéraux qu’une terre végétale. Il est disponible dans tous les “growshop”.

4. Comment les mettre en terre?

Disposez les graines juste sous la surface, jusqu’à 3 mm maximum et couvrez-les avec précaution avec du terreau.

Il est préférable que le germe blanc soit tourné vers le bas. Après la germination, la racine pousse vers le bas et la tige vers le haut avec ses premières petites feuilles. Même si vous disposez votre semis à l’envers, les racines et la tige pousseront quand même respectivement vers le bas et le haut. Dans ce scénario, la tige doit faire un détour sans que cela soit vraiment un problème.

Une chose amusante avec le cannabis, comme avec toute autre plante, est que les tiges et les feuilles poussent contre la gravité et les racines avec cette force. Les feuilles poussent vers le haut pour trouver la lumière indispensable à la photosynthèse et leurs racines vont chercher dans le sol l’eau et autres nutriments nécessaires à son développement.

5. Quels nutriments dois-je utiliser après la mise en pot?

Pour l’instant rien du tout! Et surtout pas trop d’eau. Il est mieux d’humidifier les feuilles avec un spray pour commencer. N’oubliez pas que les graines ont déjà passé du temps dans l’eau et ont bien détrempé. Il y a également suffisamment de nutriments dans le terreau que vous vous êtes procuré.

Néanmoins, vous devez contrôler l’humidité et la température de l’environnement. Elles doivent être idéalement et respectivement autour de 75% et 24°C.

6. Ais-je besoin d’outils?

Faites pousser vos semis dans un petit pot. Par ailleurs, comme les semences se développent mieux dans en climat humide, il est recommandé d’utiliser un germoir.

Un germoir est comme une petite serre que vous pouvez utiliser pour fournir à la plante la lumière, l’humidité et la température dont elle a besoin, avec plus de précision et en un instant.

Un germoir permet également de prendre en charge un plus grand nombre de graines et de boutures en même temps.

7. Mâle ou femelle?

Les plantes femelles de cannabis produisent plus de THC. Par ailleurs, les plants mâles fertilisent les fleurs femelles de telle manière qu’elles fleurissent moins et produisent moins de THC. Il est donc important de retirer les plants mâles avant qu’ils fertilisent les plantes femelles.

Si vous achetez des graines féminisées, vous n’aurez pas à vous en soucier. Dans le cas où vous auriez des semences ordinaires, il existe une probabilité que certaines donnent naissance à des mâles. Ceux-ci doivent être retirés pour les raisons mentionnées ci-dessus!

Une plante femelle est facile à identifier. Pendant la période de floraison (12 heures de lumière par jour) et après les 10 premiers jours, les premiers boutons apparaîtront. À ce moment vous pouvez voir des follicules qui laissent émerger de “petits poils” sur chaque bourgeon. Avec les mâles, apparaissent seulement des boules.

Leave your thought

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping